Podmienky použitia portálu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre portál www.ananaska.sk

Prevádzkovateľ: Spoločnosť s ručením obmedzeným Ananaska s.r.o., so sídlom Teslova 19, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 099 016, DIČ:, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 134923/B, zastúpená konateľom: Ing. Ľuboš Pajerský (ďalej len ako 'spoločnosť Ananaska s.r.o.')1. Všeobecné ustanovenia
1. Spoločnosť Ananaska s.r.o. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) je oprávneným prevádzkovateľom a zároveň správcom online databázového systému www.ananaska.sk, dostupného na adrese (URL) https://www.ananaska.sk (ďalej len ako „služba“). Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva, nároky a povinnosti, záväzky a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k užívateľskému rozhraniu služby (ďalej len ako „členská sekcia“) slúžiacemu pre vloženie a úpravu (editovanie) jednotlivých inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností (predaj a kúpa, nájom a pod.).

3. Prevádzkovateľ je právnickou osobou - spoločnosťou s ručením obmedzeným - so sídlom na území Slovenskej republiky a založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a má živnostenské oprávnenie na sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

4. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva používateľom možnosť ponúkať na predaj, prenájom, kúpu, nájom a dražbu jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je služba zameraná (nehnuteľnosti) a možnosť kúpiť, predať, prenajať (si) nehnuteľnosti ďalším používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov, ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, odovzdanie nehnuteľností ani za úhradu kúpnej ceny, nájomného a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo inej zmluvy medzi konkrétnymi používateľmi a všetku zodpovednosť, povinnosti a záväzky za jej riadne plnenie, ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní používatelia. Používateľ sám zodpovedá v plnom rozsahu za splnenie všetkých jeho zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja alebo kúpy nehnuteľností, z prenájmu nehnuteľností alebo z iného právneho úkonu týkajúceho sa nehnuteľností alebo nakladania s nehnuteľnosťami, za priznanie a úhradu príslušných daní, odvodov a poplatkov.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia služby aj s inými službami a portálmi, ktorých je alebo bude taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má iné práva, vrátane vytvorenia konta používateľa na príslušnom portáli, pokiaľ ho tam používateľ nemal vytvorené.2. Základné podmienky používania služby a povinnosti používateľa
1. Využívanie služby je možné len po potvrdení súhlasu používateľa s všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami inzercie pre server www.ananaska.sk, prevádzkovaný prevádzkovateľom.

2. Používateľom služby inzercie (ďalej len ako „inzerent“) je fyzická osoba, ktorá vstupuje, využíva a objednáva si prístup do členskej sekcie, a jej prostredníctvom zadáva jednotlivú inzerciu na stránkach služby. Používateľom môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Inzerent môže využívať služby po vyplnení registračných údajov a po potvrdení registrácie na portáli.

3. Jednotlivé služby sú pre inzerentov spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb. Cenník inzercie pre inzerentov je verejne dostupný vo svojej aktuálnej a platnej podobe TU.

4. Spoplatnenie služieb pre súkromných inzerentov (fyzické osoby - nepodnikateľov) je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) v platnom znení za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

5. Používateľ, ktorý zadáva inzeráty ako súkromná osoba, sa zaväzuje, že inzeruje svoje vlastné nehnuteľnosti, resp. nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby, za ktorú koná. V prípade podozrenia, že nejde o súkromnú inzerciu, má prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah používateľa k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu výpisu z listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať, resp. bez upozornenia zrušiť používateľovi prístup do členskej sekcie portálu.

6. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služby odovzdá alebo prezentuje svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, fotografie, videá alebo iné záznamy alebo príspevky (ďalej len ako „príspevky“) elektronicky, poštou, či iným spôsobom, výslovne a bez akýchkoľvek výhrad tým poskytuje prevádzkovateľovi nasledujúce právo k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, poskytnúť tretej osobe sublicenciu na neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z portálu. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nevzniká používateľov právo na odplatu.

7. Inzerent berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že portál slúži výlučne na inzerovanie súkromných ponúk (súkromná inzercia), týkajúcich sa nehnuteľností, t. j. neslúži na inzerovanie ponúk podnikateľov (fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby), ktoré majú v živnostenskom registri a / alebo v obchodnom registri uvedený predmet podnikania sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (ďalej len ako 'realitná činnosť'), t. j. neslúži na inzerované ponúk realitných kancelárií, ani ponúk realitných maklérov, ani ponúk realitných agentov.

8. Realitná kancelária, realitný maklér, realitný agent
Realitnou kanceláriou, realitným maklérom, resp. realitným agentom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá vykonáva realitnú činnosť ako priamu alebo nepriamu zárobkovú činnosť (podnikateľskú činnosť), t. j. akúkoľvek činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku formou sprostredkovania, predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností, tiež osobu, ktorá je v akomkoľvek zmluvnom vzťahu (napr. pracovný pomer, dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, obchodno-právna zmluva a pod.) k realitnej kancelárii, realitnému maklérovi alebo realitnému agentovi alebo ktorá je uvedená na jeho webovej stránke, resp. ktorá sa majetkovo (obchodný podiel a pod.) alebo personálne (štatutár alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby) podieľa na podnikaní realitnej kancelárie, realitného makléra alebo realitného agenta.
Realitná kancelária, realitný maklér alebo realitný agent nie sú oprávnení vykonať registráciu konta v členskej sekcii, ani nie sú oprávnení umiestniť inzerát na portáli v mene a na účet realitnej kancelárie, realitného makléra alebo realitného agenta.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez upozornenia a bez akejkoľvek náhrady zrušiť konto na portáli zriadené realitnou kanceláriou, realitným maklérom alebo realitným agentom, alebo osobou, ktorá sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za realitnú kanceláriu, realitného makléra alebo realitného agenta, odmietnuť a zmazať jeho inzerát na portáli a jeho správy nedoručovať iným používateľom.

9. Inzerent: fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba konajúca za právnickú osobu (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo splnomocnenec), ponúkajúci nehnuteľnosť na predaj, kúpu, prenájom alebo záujemcovia o nehnuteľnosti, inzerujú výlučne nehnuteľnosti v ich výlučnom vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve (alebo nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve alebo podielovom spoluvlastníctve právnickej osoby, za ktorú konajú) a teda sa registrujú do informačného systému portálu ako súkromný inzerent, t. j. nie ako realitná kancelária, ani ako realitný maklér, ani ako realitný agent.

10. Portál www.ananaska.sk je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie, pred vstupom do členskej sekcie sa musí inzerent prihlásiť (autorizovať).

11. Inzerent sa zaväzuje uchovávať prístupové meno a heslo do členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia alebo sprístupnenia prístupového mena a hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania služby, vytvorených inzerentom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov, za škodu ani žiadnu inú ujmu, ktorá používateľovi alebo tretím osobám môže vzniknúť.

12. Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného užívateľského konta v členskej sekcii portálu a za obsah jeho príspevkov a výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že je zodpovedný za konanie každej tretej osoby, ktorá použije inzerentove prihlasovacie údaje (e-mail a heslo), a to bez ohľadu na to, či sa tak stalo s vedomím a súhlasom inzerenta alebo bez jeho vedomia, za inzerentom inzerovaný obsah a príspevky alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom členskej sekcie.

13. Inzerent /fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá koná za právnickú osobu (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo splnomocnenec právnickej osoby), ktorá je výlučným vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností/, ktorý nie je realitnou kanceláriou, ani realitným maklérom, ani realitným agentom, môže služby inzercie využívať po registrácii, ktorá pozostáva z vyplnenia registračných údajov, overení existencie e-mailovej adresy a po potvrdení a odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok a pravidiel inzercie na portáli.

14. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné, úplné a aktuálne počas celej doby využívania služby.

15. Ak sa inzerentovi zmenili údaje alebo iné skutočnosti, ktoré uviedol v registračnom formulári, je povinný upraviť ich, zmeniť ich, v členskej sekcii portálu, a to po prihlásení sa do členskej sekcie kliknutím na položku zmeniť môj profil.

16. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku (ušlý zisk), využívaním údajov a iného nehmotného majetku, ani za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania služby alebo nemožnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu.

17. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať službu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv používateľov.3. Ochrana osobných údajov
1. Používateľ potvrdením a vyslovením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne a bez akýchkoľvek výhrad dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov e osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení, za účelom poskytovania služby, spracovania osobných údajov a pre marketingové účely prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Neposkytnutie osobných údajov používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 (slovom: desať) rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Používateľ nám právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a tiež právo kedykoľvek požiadať o ukončenie spracúvania a o likvidáciu jeho osobných údajov.

2. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájde používateľ v dokumente Zásady ochrany osobných údajov TU.4. Obsah inzercie
1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje týmito základnými spôsobmi – po prihlásení do členskej sekcie cez menu položku Moja inzercia, kliknutím na menu položku Vložiť inzerát. V prípade problémov s vložením alebo úpravou dát je potrebné kontaktovať technickú podporu portálu na adrese elektronickej pošty: info@ananaska.skv pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00.

2. Inzertný obsah je prijímaný v štátnom jazyku Slovenskej republiky (slovenskom jazyku) alebo v českom jazyku, s diakritikou a v podobe obsahovo zrozumiteľnej a v súlade s pravidlami použitého jazyka a jeho pravopisu.

3. Inzerent sa zaväzuje nezverejňovať žiadne informácie a údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Európskych spoločenstiev. Ďalej sa inzerent berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za akékoľvek právne alebo iné nároky tretích osôb, ktoré vzniknú alebo ktoré si uplatnia na základe zverejnenia inzerentom zadaných dát prostredníctvom členskej sekcie a zaväzuje sa nahradiť všetku škodu a nároky tretích osôb, ktoré vzniknú v dôsledku konania alebo opomenutia konania používateľa v súvislosti s užívaním portálu.

4. Používateľ sa zaväzuje, že sa nebude vydávať za žiadnu inú fyzickú osobu a / alebo právnickú osobu, ani to nebude nepravdivo tvrdiť, ani nebude akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje prepojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou (majetková účasť alebo osobnú účasť na podnikaní obchodnej spoločnosti a pod.).

5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať na portáli obsah, ktorý poškodzuje alebo ohrozuje, alebo ktorý môže poškodiť alebo ohroziť dobré meno alebo dobrú povesť inej fyzickej osoby a / alebo právnickej osoby.

6. Ak inzerent zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev, ktorý porušuje alebo ohrozuje autorské alebo iné práva tretej osoby, potvrdením a vyslovením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže okamžite ukončiť prístup k jeho službám a zrušiť používateľovi konto v členskej sekcii. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu, ktorá tým používateľovi vznikne. Používateľ potvrdením a vyslovením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže okamžite ukončiť prístup používateľa k službám a zrušiť používateľovi konto v členskej sekcii aj z týchto ďalších dôvodov: a) porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok,
b) absencia aktivity konta používateľa po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo konto používateľa použité ani raz počas 180 /slovom: stoosemdesiat/ dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta
c) absencia verifikácie konta používateľa prostredníctvom telefónneho čísla používateľa alebo prostredníctvom e-mailovej schránky používateľa (v prípade, ak používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla alebo prostredníctvom e-mailovej schránky používateľa, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta),
d) dlhodobá absencia aktivity konta používateľa (v prípade, ak nebolo konto používateľa použité počas 6 /slovom: šesť/ mesiacov od posledného odhlásenia),
e) na vlastnú žiadosť používateľa, ktorý kontaktuje technickú podporu portálu z e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii,
f) z dôvodu poškodzovania práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo iného používateľa,
g) ak inzerent umiestni na portál inzerát a ponúka nehnuteľnosť na predaj, kúpu, prenájom a pod. ako realitná kancelária, alebo ako realitný maklér alebo ako realitný agent alebo ako osoba, ktorá sa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za realitnú kanceláriu, realitného makléra alebo realitného agenta.

7. Inzerent udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, ochranných známok, obchodných mien, zoznamov, ktoré používateľ umiestnením do členskej sekcie autorizuje pre použitie v službe. Súčasne inzerent zodpovedá v plnom rozsahu za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu ani inú ujmu, ani akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských alebo iných práv v dôsledku konania alebo opomenutia konania používateľa.

8. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev je prevádzkovateľ oprávnený na požiadanie súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo iného orgánu verejnej moci poskytnúť akékoľvek informácie o inzerentovi, ktorý porušuje uvedené predpisy, resp. ktorý porušuje pravidlá podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

9. Na portáli nebudú zverejňované odkazy na inzertné servery s rovnakým alebo podobným zameraním ako služba. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na okamžité odstránenie takého odkazu, ktorý smeruje na iné webové stránky, ak: a) sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev, b) sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok, c) svojim obsahom odporujú záujmom prevádzkovateľa alebo sú v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo s ostatnými pravidlami a zásadami používania služieb na portáli, d) ide o webové stránky realitných kancelárií, realitných agentov alebo realitných maklérov alebo prezentácie ich činnosti a ponúk, resp. dopytov.

10. Inzerent sa zaväzuje zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej rubriky podľa typu a druhu nehnuteľnosti a bez zbytočného odkladu aktualizovať inzeráty a upraviť text inzerátov, ak dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených.

11. Inzerent sa zaväzuje zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych položiek a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na fyzické osoby, právnické osoby alebo webové stránky mimo tieto miesta a tiež nezverejňovať žiadne kontaktné údaje na realitné kancelárie, realitného agenta alebo realitného makléra.

12. Inzerent sa zaväzuje v prezentovanej ponuke, či dopyte poskytovať informácie pravdivé, úplné, aktuálne, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti. Konečná cena musí byť uvedená v položke „celková cena“, „cena za mesiac“, „cena za štvrťrok“ a pod.

13. Inzerent sa zaväzuje nevkladať, resp. neimportovať do databázy identické ponuky, či dopyty nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou, či drobnými odchýlkami popisu nehnuteľností.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať obsah inzerátu. V texte inzerátu je vylúčené a na portáli je zakázané:
a) niekoľkonásobné opakovanie slova, slovného spojenia alebo frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), emotikony (tzv. smajlíky),
b) HTML značky,
c) obchodné odkazy, reklama, či zmienky o iných produktoch, tovaroch alebo službách, ktoré nesúvisia s inzerovanými nehnuteľnosťami, d) reklama alebo ponuky alebo kontaktné údaje realitných kancelárií, realitných agentov alebo realitných maklérov,
e) písanie celých slov veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
f) vkladanie do názvu alebo textu inzerátu špeciálnych znakov (@*#$%^&!?),
g) vkladanie do názvu alebo do textu inzerátu adresy webovej stránky,
h) pri pridaní fotiek k inzerátu pridávanie orámovaných alebo inak zvýraznených fotografií,
i) používanie ilustračných fotografií,
j) používanie fotografií, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,
k) pridávanie do fotogalérie reklamných obrázkov, ktoré propagujú iné služby,
l) uvádzanie vo fotografiách akéhokoľvek textu (kontaktné údaje, adresa webovej stránky, cena výrobku), okrem vodoznaku,
m) používanie superlatívov a neoveriteľných tvrdení (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka a pod.),
n) vkladanie formulácie „viac informácií v e-maile“ alebo podobne, nakoľko priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký, aby sa tam zmestil celý popis a všetky informácie týkajúce sa inzercie,
o) vkladanie do popisu inzerátu kontaktných údajov. Používateľ vkladá kontaktné údaje výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakty,
p) používanie opytovacích, rozkazovacích a zvolacích viet,
r) používanie propagačných formulácií (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás a pod.).

15. Inzerent nesmie uverejňovať a preberať inzerciu iného inzerenta do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného inzerenta – vlastníka nehnuteľnosti alebo jeho zástupcu.

16. Inzerent nesmie uverejňovať stiahnuté alebo iným spôsobom reprodukované a neautorizované fotografie od iných inzerentov služieb.

17. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia a nároku na náhradu najmä inzerciu obsahujúcu špekulatívnu, či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty s rozdielnou cenou od jedného inzerenta, inzeráty s neprimeranými, nepravdivými, neúplnými hodnotami, či s údajmi, alebo ak existuje podozrenie z nekalej súťaže, klamania alebo zavádzania spotrebiteľa, či z iného konania, ktoré je alebo mohlo by byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev, v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez nároku na náhradu inzerciu v prípade, ak používateľ nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo iné právo k inzerovanej nehnuteľnosti. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený zmazať bez nároku na náhradu inzerciu v prípade, ak jeden používateľ podáva inzeráty na portál pod viacerými užívateľskými kontami. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať inzerenta prostredníctvom e-mailovej správny, ak vykonal zásah do jeho inzercie v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

18. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejniť kritériá zoraďovania (relevancie) inzerátov vo výsledku vyhľadávania. Prevádzkovateľ však garantuje, že zoraďovanie inzerátov je jednotné a plne automatizované pre všetkých inzerentov služieb. Na relevanciu poradia jednotlivých inzerátov majú vplyv okrem iných skutočností dátum a čas publikácie inzerátu, alebo aktivácia priority (topovania) daného inzerátu.

19. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, aktuálnosť, či správnosť do databázy vložených inzerátov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spoluprácu s akoukoľvek treťou osobou, ktorá môže predstavovať konkurenciu služby, alebo ktorej činnosť nie je v súlade s obchodným zámerom a / alebo záujmami prevádzkovateľa alebo ktorá je realitnou kanceláriou, realitným maklérom alebo realitným agentom alebo osobou, ktorá sa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za realitnú kanceláriu, realitného makléra alebo realitného agenta.

20. Inzerent potvrdením a vyslovením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.), nebude používať žiadne zariadenia, ani software za účelom poškodenia, či zmien prevádzky služby, alebo prostredníctvom iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku služby, a to zo žiadneho dôvodu.

21. Inzerent potvrdením a vyslovením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že nebude vykonávať také aktivity, ktoré by spôsobili nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii prevádzkovateľa, a to zo žiadneho dôvodu.

22. Inzerent berie na vedomie, že jeho inzercia na portáli aj kontaktné údaje sa môžu dostať na stránky vyhľadávačov (napr.: Google, Bing, Yahoo a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov tretích osôb.

23. Inzerent môže cez členskú sekciu využívať marketingové akcie prevádzkovateľa.

24. Zodpovednosť za škodu
Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, jeho bezchybnú činnosť ani zabezpečenie. Zároveň má prevádzkovateľ právo odstaviť portál, resp. znefunkčniť portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu, najmä avšak nielen napr. z dôvodu údržby hardwarového a softwarové vybavenie portálu. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa (tzv. okolnosti vyššej moci – vis maior) sa považujú prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a ktoré jej bránia v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

25. Zvýraznenie (topovanie) inzerátu
Zvýraznenie inzerátu znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom tak, že inzerát používateľa sa posunie pred ostatné inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie inzerátu, je stanovené podľa dátumu začiatku aktuálneho zvýraznenia (tzv. topovania), aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude navyše označený symbolom „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Topovanie inzerátu je možné aktivovať po prihlásení sa do členskej sekcie na portáli alebo formou SMS správy na čísle 8877 s textom ANANASKA TOP a číslom inzerátu, ktorý používateľ požaduje zvýhodniť. Každá SMS bude topovať inzerát na 7(slovom: sedem) dní dopredu.
Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 (slovom: sedem) dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).
Po zaslaní SMS správy na vyššie uvedené číslo bude používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t. j. napr. ak používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 01.06.2019 o 10:20 hod, tak topovanie bude platné do 08.06.2019 do 10:20 hod.
Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit alebo aktivácia služby nie je možná z akéhokoľvek iného dôvodu na strane používateľa alebo z akéhokoľvek dôvodu na strane mobilného operátora používateľa, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať, aby mohla byť služba aktivovaná.
Ak bude inzerát používateľa jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.5. Reklamácia služieb
1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je prevádzkovateľ povinný tieto vady bez zbytočného odkladu odstrániť. Inzerent je oprávnený reklamáciu realizovať písomne na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa alebo autorizovaným e-mailom na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: info@ananaska.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis skutkového stavu a reklamovanej skutočnosti. Inzerent je v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať náhradu (za uhradené a vadne poskytnuté služby) alebo zľavu z ceny služby. Vadami služby sa rozumie nefunkčnosť služby, ktorá sa týka potvrdenej objednávky služby inzerenta, a to konkrétne po dobu dlhšiu ako 12 (slovom: dvanásť) hodín bez prerušenia v priebehu kalendárneho dňa. Ostatné podmienky reklamácií služieb sa riadia všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev.

2. Za pochybenie na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti služby.6. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke www.ananaska.sk. Ak má používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný právny vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa, sa spravuje ustanoveniami slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, upravujúcimi ochranu spotrebiteľa. Ak používateľ nemá postavenie spotrebiteľa, na otázky a podmienky neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

2. Akékoľvek použitie obsahu služby, resp. jeho častí, inzerentom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je služba určená, je zakázané. Právo používateľa zhotoviť záložné kópie svojich vlastných dát obsiahnutých v službe pre osobnú potrebu používateľa, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, sú zakázané.

3. Vizuálny aj zvukový obsah portálu, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom prevádzkovateľa. Používateľ ani tretie osoby nemajú právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

4. Ak nastane zmena akýchkoľvek identifikačných, kontaktných alebo fakturačných údajov u Inzerenta alebo u prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne informovať bez zbytočného odkladu, a to formou e-mailu.

5. Všetky písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené 10. dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, že druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, že zásielka bola uložená na pošte a druhá strana si zásielku nevyzdvihla alebo v prípade, že zásielku nebolo možné doručiť adresátovi z akéhokoľvek dôvodu (napr. adresát neznámy a pod.).

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, podmienky inzercie alebo cenník, aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, inzerenta, a to takým spôsobom, že na webových stránkach služby na portáli www.ananaska.sk zverejní ich nové úplné znenie. Dňom zverejnenia nadobúda nové znenie všeobecných obchodných podmienok, nové znenie pravidiel inzercie alebo nové znenie cenníka platnosť a účinnosť, pokiaľ v nich nie je uvedený neskorší dátum platnosti a účinnosť. Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene, doplneniu alebo úprave všeobecných obchodných podmienok, podmienok inzercie alebo cenníka prevádzkovateľa, bude na stránkach služby zverejnené najmenej po dobu jedného kalendárneho mesiaca odo dňa, kedy nové znenie nadobudne platnosť a účinnosť.

7. Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim užívateľom služby technickú podporu portálu na adrese elektronickej pošty: info@ananaska.sk v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený inzerciu kedykoľvek prerušiť, či ukončiť, vyradiť inzeráty z portálu alebo používateľa z využívania služieb portálu, odoprieť používateľovi prístup k službám z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, a to najmä pri ich opakovanom porušení používateľom alebo opomenutí ich dodržiavania používateľom.

9. Ak používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má používateľ právo obrátiť sa v záujme ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľných sporov“). Počas alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu používateľ – spotrebiteľ a prevádzkovateľ spolupracujú so subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v záujme čo najskoršieho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je možné podať spôsobom určeným v ustanovení § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie.

10. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava, Telefón: +421 2 5827 2132, Webová stránka: www.soi.sk, E-mail: info@soi.ska Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27, Telefón: +421 2 5827 2172, +421 2 5827 2104, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

11. V prípade spotrebiteľského sporu s cezhraničným aspektom má používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, Telefón: +421 905 528 477, Webová stránka: http://esc-sr.sk, E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

12. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len ako „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm13. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 02.03.2019.

Ananaska s.r.o.
Ing. Ľuboš Pajerský – konateľ

Súhlas s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami používateľ vyjadrí a potvrdí pri registrácii používateľa na portáli. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok používateľ vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s ich zmenou pokračovaním vo využívaní služieb portálu po uverejnení zmeny všeobecných obchodných podmienok.